• fio@fgi.org.pl
 • +48 502 901 620

Podkarpackie FIO Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa podkarpackiego. Operatorem programu jest Fundacja Generator Inspiracji.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Program realizujemy w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Działamy w obszarach:

1) zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;

2) animacji działań samopomocowych,

3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2020 r. wynoszą  140 647,00 zł. Przekażemy je w postaci mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

 • Organizujemy konkursy grantowe
 • Zachęcamy do aplikowania o środki w naszych konkursach grantowych, animujemy grupy i konsultujemy wniosku na etapie ich składania
 • Towarzyszymy i wspieramy na etapie realizacji projektów przez realizatorów, pomagamy im rozwiązywać problemy jeśli takie się pojawią
 • Edukujemy lokalne społeczności w zakresie pozyskiwania środków, współpracy z samorządem lokalnym, partycypacji społecznej i tworzenia organizacji pozarządowych
 • Integrujemy aktywne organizacje pozarządowe oraz grupy nie formalne, promujemy je oraz ich działania
 • Zachęcamy do kontynuowania aktywności i podejmowanina nowych wyzwań przy wykorzystaniu dostępnych możliwości

W ramach konkursu na mikrogranty  „Podkarpackie FIO Lokalnie” wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs adresowany będzie do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych członkom danej grupy lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślmy angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które jednocześnie:

a) mają siedzibę w województwie podkarpackim,

b) planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa podkarpackiego.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które jednocześnie:

a) mają siedzibę w województwie podkarpackim,

b) planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa podkarpackiego.

Uzupełnieniem do konkursu na mikrogranty jest organizacja otwartych webinariów i spotkań oraz udzielanie poradnictwa skierowanego do wszystkich osób, które chcą działać dla dobra wspólnego. Każde z webinariów poświęcone będzie specyficznej kwestii związanej z partycypacją społeczną i profesjonalnym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (w tym tworzeniem NGOs, pozyskiwaniem środków, pisaniem projektów, zarządzaniem wolontariatem, budowaniem relacji z JST i innymi partnerami z otoczenia).

Program „Podkarpackie FIO Lokalnie”  realizowany jest przez  Fundację Generator Inspiracji wyłonioną przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do roli operatora regionalnego (jednego z dwóch projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego) w ramach otwartego konkursu ofert.

Fundacja Generator Inspiracji 

Jesteśmy organizacją pozarządową, istniejącą od 2005 roku, działającą „non profit”. Wcześniej prowadziliśmy swoje działania jako Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży BARKA. W lipcu 2011 roku dokonaliśmy zmiany marki i strategii działań i tak powstała: Fundacja Generator Inspiracji. Nie zmieniło się na pewno jedno: nieustannie działamy na rzecz innych tworząc przestrzeń dla rozwoju ludzi.

Głównym kierunkiem naszych działań jest rozwój dzieci i młodzieży. Tworzymy przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu przez nich nowych umiejętności. Działamy głównie w dziedzinie edukacji – jednak edukacja nie jest przez nas pojmowana jedynie jako etap szkolny. Jesteśmy zwolennikami poglądu, że człowiek uczy się przez całe życie. Ideą edukacji pozaformalnej jest dla nauka poprzez doświadczenie i realizację własnych działań. Przyświeca ona większości działań Fundacji – chcemy stawiać na rozwój osobisty ludzi i dawać im przestrzeń do samorealizacji.

Drugim ważnym dla nas kierunkiem jest promocja kultury wolontariatu. Najważniejszym bowiem czynnikiem wpływającym na powodzenie naszych projektów są wolontariusze. Chcemy działać na rzecz kształtowania odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. Stworzenie pozytywnego klimatu wokół pracy wolontarystycznej daje wiele możliwości, zarówno w sferze rozwoju osobistego, jak i budowy kapitału społecznego – powiązań, które decydują o sile i energii społeczeństwa.

Wierzymy, że każdy ma w sobie potencjał, pasje, marzenia który może rozwijać – otwierając się na różnorodność jaką daje nam życie. Każdy z nas ma ogromne możliwości i niezwykłą radość daje odnajdywanie i wykorzystywanie tego potencjału. Tysiące ludzi dokonywało wielkich czynów. Wchodzili na najwyższe i najtrudniejsze góry świata. Nurkowali na dno Rowu Mariańskiego. Tworzyli latami teorie, które przerastały umysły ówczesnych badaczy. Oni wszyscy robili to z pasji.

Pozytywny wydźwięk naszych działań w społeczeństwie jest dla nas ogromną radością, jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne i potrzebne, że obraliśmy właściwy kierunek.

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.” Herodot